Organisatie
 

Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium), die uitgaat van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving. De Stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en door vertegenwoordigers vanuit de ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de gezamenlijke kerken in het voedingsgebied van de school. Het College van Bestuur bestaat uit de directeur/bestuurder. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school.

Raad van Toezicht:
M.A.C. Kasper de Kroon, voorzitter
F.G. Hoekstra
A.T. de Jong 
H. Vermeer
J. van Wieren
E. Oost


College van Bestuur:

M. Sijbom-Hassing, bestuurder

De school heeft een Ouderraad, een Medezeggenschapsraad (MR folder 20.pdf) en een Leerlingenraad.


Directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur mavo/havo/vwo. De directeur is samen met de afdelingsleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de genoemde afdeling. De afdelingsleiders sturen de kernteams aan.

Verschillende kernteams
Het Emelwerda College is een brede scholengemeenschap van lwoo tot en met vwo, verdeeld in kleinere kernteams. Elke kernteam bestaat uit een afdelingsleider en meerdere docenten die nauw betrokken zijn bij de leerlingen. In het kernteam wordt een aantal schoolorganisatorische zaken geregeld en het onderwijskundig beleid, passend bij de onderwijskundige ontwikkelingen van het Emelwerda College, ontwikkeld. De lessen worden zoveel mogelijk in een eigen, herkenbaar gebouw gegeven. Zo zitten de mavo-leerlingen (theoretische leerweg) in gebouw De Wilg, de havo- en vwo-leerlingen in gebouw de Peppel en de vmbo-leerlingen (basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht) van het Vakcollege Noordoostpolder in gebouw de Es.  

Leerlingbegeleiding
Het Emelwerda College biedt de leerlingen een veilig en goed schoolklimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom heeft de school in alle afdelingen een zelfde opzet van leerlingbegeleiding. Centraal hierin staat de mentor. Deze is de vraagbaak voor en over een klas. De mentor houdt regelmatig met individuele leerlingen gesprekken over de resultaten en over hun welbevinden op school. De ouders kunnen altijd gesprekken voeren over het functioneren van hun kind. Verder probeert de mentor ervoor te zorgen dat er van de klas een sociaal geheel gemaakt wordt, waarin elke leerling zich thuis kan voelen.

De mentor wordt in de leerlingbegeleiding bijgestaan door de zorgcoördinator en de leerlingenbegeleiders. De decanen helpen de leerlingen bij de keuze van toekomstige studie en beroep.

Schoolplan Emelwerda College 2019-2023.pdf
Onderwijsvisie Emelwerda College juli 2019.pdf
Strategisch beleidsplan 2019-2025.pdfVerdere algemene informatie vindt u in de schoolgids.