Over Emelwerda
Over het Emelwerda College
Een school is een leefgemeenschap in het klein. Het is een leefgemeenschap van verschillende leden met verschillende achtergronden, interesses, verwachtingen en doelen. Dat maakt de leefgemeenschap interessant. Maar meer nog dan het interessante karakter van de verschillen is de uitdaging te formuleren wat ons bindt.

Het Emelwerda College is een protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs die de leerlingen:
  • een leuke, vertrouwde maar ook uitdagende leeromgeving wil bieden;
  • stimuleert op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen;
  • moet opleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die door onderwijs en buitenschoolse activiteiten worden gestimuleerd oog en oor te hebben voor de maatschappij waarin zij leven.

Betrokken bij de school

De ouders voelen zich betrokken bij het Emelwerda College. Zij krijgen tijdig heldere informatie over zaken die de school in het algemeen en hun kinderen in het bijzonder aangaan.

De medewerkers hebben aandacht voor de leerlingen, geven hun een luisterend oor en het gevoel dat zij geaccepteerd worden. De medewerkers van het Emelwerda bepalen voor een groot deel de sfeer op school.

Er wordt dan ook voor hen een motiverende werkomgeving nagestreefd waarin zij het gevoel hebben onderdeel te zijn van een team en waarbij zij zich gesteund weten door directie en bestuur. Dit laatste uit zich eveneens in de persoonlijke aandacht voor de medewerker.

Kortom, het Emelwerda is een leef- en leergemeenschap waar leerlingen, ouders, medewerkers en bestuur trots op zijn. "Gewoon een leuke school!"