Zorgplan
 

De zorg op het Emelwerda College


Zorgcoördinator is dhr. drs. J.Stip, tel.nr. 0527 634584
Het Zorgplan geeft informatie over de wijze waarop de zorg voor leerlingen op het Emelwerda College georganiseerd is.

Zorgplan 2015-2019 Emelwerda College.pdf

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen A+.pdf

In het Zorgplan worden feitelijk twee soorten zorg en begeleiding beschreven:

1. de ‘gewone’ reguliere begeleiding die we alle leerlingen bieden bij het volgen van het onderwijs op onze school; het gaat dan bijvoorbeeld over de mentoren, de decanen en afdelingsleiders;

2. Sommige leerlingen hebben recht op specifieke zorg en begeleiding. Deze leerlingen hebben een handicap (slechtziend, bijvoorbeeld), een leerprobleem (dyslexie is een relatief veelvoorkomend probleem) of worstelen met sociaal-emotionele problemen. Ten behoeve van deze leerlingen wordt op onze scholengemeenschap hulp gerealiseerd. Die wordt gegeven door interne personen, dan wel externe deskundigen.

Praktisch document
Het Zorgplan is vooral bedoeld als “praktisch document”. Vandaar dat er in de bijlagen ook extra achtergrondinformatie is opgenomen.

Begeleiding
Bij de begeleiding van leerlingen is het belangrijk, dat de leerling wordt gezien als een ondeelbaar persoon. Het leren, het kiezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling vormen één geheel. Daarom moeten alle aspecten van de begeleiding een duidelijke samenhang vertonen. Dit betekent, dat binnen onze begeleidingsstructuur het lesgeven, het mentoraat, de extra zorg, de steunlessen en de huiswerkbegeleiding op elkaar afgestemd moeten zijn.

Mentor

De mentor vervult een centrale rol in alle begeleidingsactiviteiten. Hij is de eerst verantwoordelijke voor de leerlingen van een bepaalde klas of groep en is als geen ander op de hoogte van het functioneren van zijn leerlingen. De mentor onderhoudt contacten met de docenten, ouders/verzorgers, de leden van het onderwijsondersteunend personeel en wordt door hen aangesproken als zich bijzonderheden of problemen met betrekking tot een leerling voordoen.

Ontwikkelingen
Dit Zorgplan is een weergave van de huidige stand van zaken. Het biedt structuur. Tegelijkertijd is ook direct duidelijk, dat allerlei zaken in ontwikkeling zijn en regelmatig bijgesteld moeten worden. Dat zal ook zeker gebeuren. In 2010 hebben we voor een periode van vier jaar het Zorgplan vastgesteld.
Onderwijsland is net als de maatschappij een dynamisch geheel. Het Zorgplan en daarmee ook de Zorgkaart zullen dus steeds geactualiseerd moeten worden.