Leerlingbegeleiding
 

Leerlingbegeleiding


Het Emelwerda College biedt de leerlingen een veilig en goed schoolklimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom heeft de school in alle afdelingen een zelfde opzet van leerlingbegeleiding. 

Mentor
Centraal in de begeleiding staat de mentor. Deze is de vraagbaak voor en over een klas. De mentor houdt regelmatig gesprekken met individuele leerlingen over de resultaten en over hun welbevinden op school. Ouders kunnen altijd gesprekken voeren over het functioneren van hun kind. Verder probeert de mentor ervoor te zorgen dat er van de klas een sociaal geheel gemaakt wordt, waarin elke leerling zich thuis kan voelen. Samen met de klas regelt de mentor de kerstvieringen, klassenavonden en dergelijke. De mentor wordt in de leerlingbegeleiding bijgestaan door de afdelingsleiders, de zorgcoördinatoren en de decanen. In de onderbouwklassen hebben alle klassen een of meer mentorlessen. De school vindt het belangrijk dat ouders en mentoren veel contact met elkaar hebben.

Loopbaanoriëntatie
Elke afdeling heeft een eigen decaan die verantwoordelijk is voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) van de leerlingen. De decaan ondersteunt de mentoren bij het geven van de LOB-lessen die in de meeste leerjaren apart in de lessentabel zijn opgenomen.


Activiteiten
Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen worden er activiteiten georganiseerd die de leerlingen ondersteunen bij het maken van een keuze voor de verschillende leerwegen en vervolgopleidingen. 
In leerjaar 2 van het vmbo worden diverse activiteiten aangeboden om leerlingen een keuze voor de sector/afdeling te kunnen laten maken: LOB-lessen, PSO-lessen (praktische sectororiëntatie), de afname van interessetesten, een VMBO-dag op de Friese Poort over de vervolgmogelijkheden in het mno en zonodig individuele gesprekken over de keuzes.
Voor de leerlingen van het 4e leerjaar VMBO wordt in november in gebouw De Es een Onderwijsmarkt georganiseerd waar ongeveer 30 verschillende voorlichters van de vervolgopleidingen een voorlichting verzorgen. De leerlingen hebben individuele gesprekken met de decaan en worden gestimuleerd de Onderwijsbeurs in Zwolle en de Open Dagen van de ROC’s te bezoeken om tot een goede keuze van een vervolgtraject te komen.

Persoonlijke begeleiding
Naast de begeleiding van de mentor en de afdelingsleider kent het Emelwerda College meer specifieke vormen van begeleiding:
• in de brugklassen worden alle leerlingen getoetst op het gebied van rekenen, taal of motoriek om te beoordelen of zij steunles of motorische remediale hulp nodig hebben; 
• in de onderbouw van het vmbo wordt door de mentoren systematisch gebruik gemaakt van de methode Zorglijn. Hiermee kan adequaat op eventuele problemen gereageerd worden; 
• binnen de zgn “Flextijden” is volop ruimte gecreëerd in het rooster voor persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding; 
• hulp bij faalangst of examenvrees; 
• hulp vanuit het Zorgadviesteam voor leerlingen met gecompliceerde problemen. Daaraan nemen deel, naast vertegenwoordigers van de school, de politie, het maatschappelijk werk, de schoolarts, het Riagg en de leerplichtambtenaar. Wanneer er grote problemen bij een leerling geconstateerd worden, kan de school in het Begeleidingsteam overleggen welke vorm van hulpverlening het beste gegeven kan worden; 
• in elk gebouw is een vertrouwenspersoon aanwezig.


Begeleiding van dyslectische en taalzwakke leerlingen
De heer J. Stip is de dyslexie- en zorgcoördinator van het Emelwerda College. De zorgcoördinator houdt zich bezig met de versterking en verbetering van de interne zorgstructuur. Dit geldt ook voor de begeleiding van dyslectische en taalzwakke leerlingen. Beleidsmatig is dit weergegeven in het Zorpplan.


Dyslexie- en zorgcoördinator 

De heer Stip is dyslexie- en zorgcoördinator. Hij is telefonisch bereikbaar op 0527-634584 of per mail via j.stip@emelwerda.nl.